تبلیغات
jrun - رقص نور 16 كاناله با PIC16F876A:

بازدید : مرتبه
تاریخ : 16 آذر 89

مداری كه در این قسمت ارایه شده است مدار رقص نور ساده و جالبی است كه با استفاده از میكرو كنترلر PIC16F876A جلوه های نوری زیبایی را فراهم می آورد.در شكل زیر شماتیك این مدار را مشاهده می نمایید.

رقص نور 16كاناله باPIC16F876Aدر ادامه می توانید تصویر اصلی و همچنین برنامه مدار كه به زبان بیسیك نوشته شده است را مشاهده نمایید.   

free image hosting
discount magazines" alt="رقص نور 16 كاناله باPIC16F876A" />

trisb=0
trisc=0
b0 var byte
b1 var byte
b2 var byte
b3 var byte
b4 var byte
b5 var byte
b6 var byte
b7 var byte
b8 var byte
b9 var byte
b10 var byte
b11 var byte
b12 var byte
b13 var byte
b14 var byte
b15 var byte
b16 var byte
b17 var byte
b18 var byte
b19 var byte
main:
for b1=0 to 3
for b0=0 to 7
lookup b0,[$01,$03,$07,$0f,$1f,$3f,$7f,$ff],portb
lookup b0,[$01,$03,$07,$0f,$1f,$3f,$7f,$ff],portc
pause 500
next b0
next b1
for b3=0 to 3
for b2=0 to 7
lookup b2,[$fe,$fc,$f8,$f0,$e0,$c0,$80,$00],portb
lookup b2,[$fe,$fc,$f8,$f0,$e0,$c0,$80,$00],portc
pause 500
next b2
next b3
for b5=0 to 3
for b4=0 to 7
lookup b4,[$01,$02,$04,$08,$10,$20,$40,$80],portb
lookup b4,[$01,$02,$04,$08,$10,$20,$40,$80],portc
pause 500
next b4
next b5
for b7=0 to 3
for b6=0 to 7
lookup b6,[$fe,$fd,$fb,$f7,$ef,$df,$bf,$7f],portb
lookup b6,[$fe,$fd,$fb,$f7,$ef,$df,$bf,$7f],portc
pause 500
next b6
next b7
for b9=0 to 3
for b8=0 to 8
lookup b8,[$00,$18,$3c,$7e,$ff,$7e,$3c,$18,$00],portb
lookup b8,[$00,$18,$3c,$7e,$ff,$7e,$3c,$18,$00],portc
pause 500
next b8
next b9
for b11=0 to 3 
for b10=0 to 1
lookup b10,[$00,$ff],portb
lookup b10,[$00,$ff],portc
pause 500
next b10
next b11
for b13=0 to 3 
for b12=0 to 1
lookup b12,[$0f,$f0],portb
lookup b12,[$0f,$f0],portc
pause 500
next b12
next b13
for b15=0 to 3 
for b14=0 to 1
lookup b14,[$55,$aa],portb
lookup b14,[$55,$aa],portc
pause 500
next b14
next b15
for b17=0 to 3 
for b16=0 to 1
lookup b16,[$69,$96],portb
lookup b16,[$69,$96],portc
pause 500
next b16
next b17
for b19=0 to 3 
for b18=0 to 1
lookup b18,[$c3,$3c],portb
lookup b18,[$c3,$3c],portc
pause 500
next b18
next b19
return
endطبقه بندی: lمدارات میكروكنترلری،  مدار رقص نور، 
برچسب ها: میكرو كنترلر، PIC16F876A، رقص نور باPIC، مدارات سرگرم كننده،
ارسال توسط samadian
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

دانلود فیلم

سایت ساز رایگان

بهراد آنلاین

کلیپ موبایل

دانلود فیلم

نرم افزار موبایل

قائم پرس